Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko

Utworzono dnia 03.01.2018

Dyrektor Okoneckiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku

 

Miejsce wykonywania pracy: Okoneckie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna

 im. Czesława Miłosza w Okonku, ul. Niepodległości 46.

Wymiar etatu: pełny etat

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)  nieposzlakowana opinia,

4)  stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

5) wykształcenie wyższe,

6) co najmniej 3 letni staż pracy,

7) niekaralność za przestępstwa umyślne,

8) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym bibliotek oraz zasad ich finansowania,

9) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, oraz swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy.

 

Wymagane dokumenty

1) List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko kierownika Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku;

2) Kwestionariusz osobowy;

3) Życiorys zawodowy (CV);

4) Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

6) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;

7) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922), w celach przeprowadzenia konkursu, w celach przeprowadzenia konkursu;

10)  Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje, itp.).

 

 Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie: Okoneckiego Centrum Kultury, ul. Leśna 35, 64-965 Okonek lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24.01.2018 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym z dopiskiem Nabór na Kierownika Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku”.

Kandydaci spełniające wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie, bądź pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszego etapu.

Lista dokumentów oraz szczegółowe informacje na: http://www.ockokonek.pl/bip/oferty-pracy